AMAÇ & KAPSAM

 

Kütüphaneler, kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en temel sorumlulukları üstlenen kültürel bellek kurumlarından biri olarak nitelendirilebilir.

Yerel yönetimler, kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının etkin bir biçimde yönetilmesi, toplumların kültürel birikimlerinin yaşatılması ve bu birikimlerin toplumsallaştırılarak kullanıma sunulması konularında önemli bir role sahiptir.

Yerel yönetim kuruluşu olarak Belediyeler toplumun her kesimine yönelik sosyal faaliyetleri için gerekli bilgi alt yapısını kurarak kurumsal ve yerel bilgi erişim olanaklarının geliştirilmesine öncelik vermek durumundadır.

Kültürel bellek kurumları olarak kütüphaneler, veri ve bilgi kaynaklarını evrensel standartlara göre düzenleyerek, gerek fiziki gerekse sanal ortamlarda geliştirilen bilgi sistemlerini yönetebilirler. Bu kurumlar bilgi sistemlerinin kurumsallaştırılarak işletilmesini ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlayarak kurumsal ve yerel düzeyde ortaya çıkabilecek bilgi gereksinimlerini karşılamak için uzman insan gücü ile çalışırlar.

Sürdürülebilir kent ve kültür planlamasının gündemde olduğu bir süreçte kütüphaneler, her türlü sosyal çalışma alanında Belediyelerin işlevlerini tamamlayıcı konumdadırlar. Belediyeler, gerek gündelik yaşamda, gerekse meslek ve iş hayatına yönelik eğitim, kültür, sanat ve teknoloji bileşenleriyle örülü kent ve kentli yaşamlarının sorunlarını çözme, paylaşma ile bu hususlardaki danışmanlık, yönlendirme, topluma kazandırma, kamusal iletişim ve işbirlikleri geliştirme konularında hizmet vermek durumundadırlar. Bu kapsamda hizmetlerin daha verimli sürdürülmesini daha yenilikçi stratejilerin belirlenmesini destekleyen veri ve bilgi ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda ilgili tüm konular, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi destekleriyle 6-8 Eylül 2017 tarihlerinde çağrılı konuşmalar şeklinde gerçekleştirilecek olan “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” temalı uluslararası sempozyumda derinlemesine tartışılacaktır. Sempozyumun alt konuları şunlardır:

Kütüphaneler ve Geleceği

 • Kütüphane Türleri, Kütüphane Hizmetleri, Yasal Düzenlemeler ve Standartlar 
 • Kütüphaneler
  • Kent/Şehir/Belediye Kütüphaneleri
  • Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneleri
  • Halk ve Çocuk Kütüphaneleri
  • Oyuncak Kütüphaneleri
  • İhtisas Kütüphaneleri 
 • Kütüphanelerde Bilginin ve Bilgi Kaynaklarının Sağlanması ve Düzenlenmesi
 • Bilgi Erişim Sistemleri, Dijitalleştirme ve Dijital Uygulamalar
 • Şehir Planlamada Kütüphanelerin Konumu ve Önemi, Kütüphane Binalarının Tasarımı – Modern/Ekolojik Mimari
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri
 • Bilgi Hizmetlerinde Pazarlama, Tanıtım ve Sosyal Medya
 • Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı ve Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Bireylere Kazandırılması
 • Kütüphane, Kullanıcı ve Bilgi Kaynaklarının Kullanımı, Etki Araştırmaları

 Kültürel Miras / Kent Bellekleri Oluşturma

 • Kültürel Miras ve Kent Belleği: Kavramsal ve Kuramsal Tartışma
 • Yerel Yönetimlerin Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sorumluluğu
 • Yerel Yönetimlerde Kent Belleği Oluşturma/Kent Kültürü için Sözlü Tarih Çalışmaları
 • Geçmişte Kütüphaneler: Retrospektif Bakış (Seyyah Notları, Salnameler, Vakfiyeler)
 • Yerel Kültür Varlıklarının / Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Kütüphaneler
 • Yerel Yönetimlerin Bilginin Toplumsallaşmasındaki Rolü

 

Bu Sempozyumun amacı, ilgili konularda çalışan akademisyenler ve uygulamacılar ile kurum/kuruluşlar arasında bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılabileceği paylaşım ve etkileşim ortamı sağlamaktır. Bu bağlamda konulara ilgi duyan akademisyenlerin, uygulamacıların, araştırmacıların, kurum/kuruluş temsilcilerinin Sempozyuma katılımı beklenmektedir.