Prof. Dr. Mustafa Sağsan – Yerel Yönetimlerde Entelektüel Mirasın Yapısal Atalet Çıkmazı ve Eşbiçimli Öykünmecilik Davranışları: Kuramsal Bir Açılım

Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

Entelektüel miras, yerel yönetimlerin sıklıkla ilgilenmek zorunda kaldığı çalışma alanlardan birisidir. Her ne kadar bu alan teknik bilginin ötesinde adından mütevellit entelektüel bir bilgi düzeyi gerektirse de, yerel yönetimler bu konuda çevrelerinden gelen kimi baskılardan ve nedenlerden dolayı kendi alanlarını kısıtlamak zorunda kalmaktadırlar. Böyle bir durumda iki temel örgüt kuramı; kurumsal kuram ile popülasyon ekolojisi kuramı çalışmada irdelenerek yerel yönetimlerin davranış biçimleri kuramsal açıdan analiz edilecektir. Bu çalışma, yerel yönetimlerde çevresel kısıtlamaların nasıl oluştuğu ve nerelerden kaynaklandığı konusu üzerine odaklanarak, teorik bir açılım getirecektir. Çalışmada, üç temel araştırma sorusunun peşine düşülecektir. Bunlardan birincisi, entelektüel mirasın korunabilmesi için çevreden gelen baskılara karşı yerel yönetimler kurumsal yapılarını değiştirmekte neden zorlanmaktadırlar veyahut değiştirmeme eğilimi sergilemektedirler? İkincisi, yerel yönetimlerin hangi tercihleri/seçimleri onları yapısal bir atalete maruz bırakmaktadır? Üçüncüsü ise, yerel yönetimlerin entelektüel mirasın korunması hususunda çevredeki baskılara karşı gösterdikleri direnç nasıl kırılabilir? Bu sorular, çalışmada kuramsal açıdan ele alınacak ve yerel yönetimlerin entelektüel mirasın korunması ve yeni kuşaklara iletilmesi için çeşitli önermeler hem kurumsal kuram hemde popülasyon ekolojisi kuramı açılarından irdelenerek teorik düzeyde geliştirilecektir.

Özgeçmiş

1997 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 yılında “KKTC’de Ulusal Enformasyon Politikası” adlı teziyle aynı Üniversite’den yüksek lisans derecesi almıştır. 2008 yılında Başkent Üniversitesi’nde hazırlamış olduğu “Bilişim Şirketlerinin Örgütsel Tasarımlama Yaklaşımları” konulu teziyle doktora derecesini tamamlamıştır. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde “Bilgi Mühendisliği Masa Başkanı” unvanıyla başladığı profesyonel kariyerine, 2001 yılında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ortak kuruculuğu sıfatıyla devam etmiştir. 2009 yılında aynı Üniversite’nin Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölüm ortak kuruculuğunu gerçekleştirmiş ve 2010 yılında buradan istifa ederek anavatanı olan KKTC’ye dönmüştür. Sağsan, halen Yakın Doğu Üniversitesi’nde İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nın kuruculuğunu ve program başkanlıklarını yürütmektedir. Yine, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın Koordinatörlüğünü yapmaktadır. Üniversite bünyesinde kurulmuş olan “Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi”nin 2013 yılından bu yana Başkanlığını da yürütmektedir. 2015 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür vekilliğine atanmış ve bu görevi halen yürütmektedir. Sağsan, Kanada McGill Üniversitesi Enformasyon Çalışmaları Okulu’nda, Hollanda InHolland Üniversitesi’nde, Nottingham Üniversitesi 3. Avrupa Bilgi Yönetimi Yaz Okulu’nda bilgi yönetimi konularına ilişkin dersler vermiştir. “Uluslararası Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi Konferansı” ile “Avrupa Bilgi Yönetimi Konferansı”’nda özel oturum başkanlıkları ve organizasyon komite üyelikleriyle, uluslararası alanda tanınmamış ülkesini uluslararası bilimsel platformlarda tanıtmayı kendisine misyon edinmiştir. Akademik kariyeri boyunca Türkiye’de başta TC Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, TC Başbakanlık, TC Genel Kurmay Başkanlığı ve birçok kamu kurumuna, yerel yönetimlere ve özel firmalara uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitim seminerleri vermektedir. 100’ü aşkın bilimsel yayını ve çeşitli kurumlar adına yaptığı projeleri ve özel olarak verdiği konferanslar aracılığıyla bilimin, bir toplumda özgürce tartışılması ve akademinin tekelinden kurtularak kendisine genişleme alanı bulması gerektiğini savunan Sağsan, sosyal bilim felsefesi, bilgi yönetimi, belge yönetimi, e-devlet, entelektüel sermaye, demokrasi, kültür, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve yönetim/örgüt bilimi konularıyla ilgilenmektedir.